Skip to main content

Политика за поверителност

Какво са лични данни?

Личните данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположение, онлайн идентификатор или към един или повече специфични признаци, характерни за неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, икономическа, културна или социална идентичност.”

Събиране на лична информация

С цел осигуряване на специализирано медицинско обслужване и лечение, трябва да съберем лични данни съгласно законовите задължения на компанията, по-специално Закона за здравето, Закона за здравното осигуряване, Закона за лечебните заведения, подзаконовите актове по прилагането им и Националния рамков договор (НРД). Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и няма да нарушава неприкосновеността на личния ви живот. За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, МЦ Медкрос ООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Употреба на вашите лични данни

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

МЦ Медкрос ООД може да предаде вашите лични данни на наши доверени доставчици на услуги, които са сключили договор с нас и са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

В редките случаи, когато споделяме вашите специални (чувствителни) лични данни с трети страни, ние ще направим това единствено след получаване на вашето изрично съгласие, освен ако по закон не сме задължени да направим друго.

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на държавни органи на власт само когато това се изисква от закона и при изрично правно основание за това.

Съхранение и защита на лични данни

МЦ Медкрос ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Ние ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Вашата информация ще се съхранява само за толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на конкретните цели, за които е събрана и за които сте информирани тук.

Дружеството обработва и съхранява лични данни в сроковете, които са предвидени в действащото европейско и национално законодателство и договорите, по които то е страна. За да гарантираме сигурността на вашите данни, в МЦ Медкрос ООД са въведени политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неразрешено разкриване. Тези мерки включват, но не се ограничават до прилагането на най-добрите практики за индустрията, физическо съхранение на сигурни съоръжения и използване на съвременни технологии за шифроване и обезпечаване на данните.

Осигуряваме високо ниво на сигурност за данните, които споделяте с нас, като прилагаме индустриално утвърдени физически, електронни и управленски процедури. Ние използваме SSL криптиране, за да защитим допълнително чувствителните данни по време на трансфер. Вътрешно данните се съхраняват на защитени сървъри с ограничен достъп. Информацията ви може да се съхранява и обработва на определени места, където се намираме ние, винаги спазвайки стриктно приложимото законодателство за поверителност и защита на личните данни.

Достъп и корекция на лични данни

Имате право да достъпвате, коригирате, изтривате или ограничавате използването на вашите лични данни, които съхраняваме.  Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност, обработката на вашите лични данни или упражняването на вашите права, моля, не се колебайте да се свържете с нас.

Изменение на политика за защита на личните данни

МЦ Медкрос ООД си запазва  правото, по своя преценка да променя и допълва настоящата Политика за защита на личните данни. При изменение на настоящите Условия, последните ще влезнат в сила по отношение на Вас и Вашите данни от изрично посочената дата на промяна.

Дата на влизане в сила: 10.04.2024г.
Дата на актуализиране: 16.04.2024г.