Skip to main content

Общи условия

 1. МЦ Медкрос ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър с ЕИК: 203286904, адрес на управление гр. София, ж.к. Студентски град, бл. 7А, ет.2, ап.20 и тел. за връзка 02/405 32 72.
 2. Във връзка с предмета на своята дейност – осъществяване на специализирана извънболнична помощ, лчебното заведение  поддържа следните регистри с лични данни:
  – Регистър с лични данни на служителите на дружеството.
  – Регистър с лични данни на лицата, на които се предоставят здравни услуги.
  – Регистър видеонаблюдение.
 3. Регистърът с лични данни на служителите на дружеството се поддържа според изискванията на трудовото и осигурително законодателство. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, ал. 1, буква „в“ и чл. 9, ал. 2, буква „б“).
 4. Регистърът с лични данни на лицата (пациентите), на които се предоставят здравни услуги, във връзка с основната дейност на дружеството и действащото законодателство в здравния сектор. Обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора (Регламент (ЕС) 2016/679, чл. 6, ал. 1, буква „в“ и чл. 9, ал. 2, букви „з“ и „и“).
 5. Регистър видеонаблюдение се поддържа с цел опазване на сигурността и имуществото на посетителите и служителите на лечебното заведение.
 6. Лечебното заведение прилага мерки за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент на съвета от 27.04.2016 г.